partnersHuygen
Huygen Installatie Adviseurs is een ingenieurs– en adviesbureau, gespecialiseerd in technische installaties en bouwfysica. Onze activiteiten richten zich op gebouwgebonden werktuigbouwkundige-, regeltechnische-, transport-, elektrotechnische-, communicatie- (spraak, data en beeld) en beveiligingsinstallaties (o.a. brandmelding en sprinkler). Proces-gebonden utilitaire installaties voor industrie- en onderzoekomgeving behoren ook tot ons activiteitenpakket.

Ook verrichten wij onderzoek naar duurzame energievoorzieningen, bouwmethoden, energiebesparing, comfort en gedrag van gebruikers van gebouwen. Samen realiseren we projecten waar onze kinderen en kleinkinderen later trots op kunnen zijn. Die gedachte motiveert ons elke dag om te blijven vernieuwen en verbeteren.

www.huygen.netIdeate
Ideate heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een voorloper op het gebied van service design, social design en behavioral design. Zowel op het gebied van kwalitatief creatief onderzoek, de vertaling naar prototypes en concepten, als op het gebied van implementatie hebben we een indrukwekkend track record opgebouwd. Zo is het programma Buurkracht (Enexis) door Ideate ontwikkeld, hebben we diverse participatietrajecten begeleidt in het kader van Smart Energy Cities en zijn we betrokken bij UpTempo.

Juist omdat we altijd de eindgebruiker betrekken, in onderzoek, ontwerp en implementatie, weten we hoe we lokale contexten kunnen begrijpen en ontsluiten. In de afgelopen jaren hebben we onze expertise voor multi stakeholder vraagstukken ‘by design’ verder uitgebouwd en ingezet. Co-creatie is wat we doen, we werken altijd samen met gebruikers, opdrachtgevers, belanghebbenden. Bij ieder vraagstuk werken we toe naar echt begrip, omdat we geloven dat dit aan de basis ligt van een goed concept. Deze grondigheid, samen met onze ‘designerly’ manier van werken zorgt voor een constructieve sfeer en geïnspireerde betrokkenen.

Ideate service design: www.ideate.nl


J-OB – Joining Objectives 
J-OB ondersteunt energiecoöperaties (zowel van particulieren als van bedrijven), projectontwikkelaars, gemeenten en provincies bij het ontwikkelen van complexe duurzame energieprojecten. J-OB legt zich daarbij vooral toe op het vinden en ontwikkelen van combinaties van technische, juridische en fiscale oplossingen. J-OB houdt zich recentelijk ook bezig met ontwikkeling van ‘Local Energy Communities’ en met name de complexe juridische aspecten daarvan. In dat kader is hij ook lid van de Europese Horizon 2020 Bright – werkgroep die zich bezighoudt met de transpositie van nieuwe Europese energiewetgeving naar nationale wetgeving en de ‘expertgoep nieuwe Energiewet’ van Energie Samen.
J-OB neemt deel aan FODEO omdat het project zich beweegt op de grens van wat vandaag juridische mogelijk is en past binnen de nog in Nederland te implementeren Europese wetgeving. De ervaringen uit FODEO zijn voor J-OB zeer waardevol bij bespreking met het ministerie van EZK over een effectieve implementatie van de 5 
Europese wetgeving ten aanzien van Local Energy Communities. Relevante projecten: 
Ontwikkeling Zonnepark De Vlaas, een 5MW gecombineerd Postcoderoos / SDE – project (2016 – 2018) 
TKI-FIREW: Financiering en realisatie van collectieve duurzame energie-opwek (2014 – 2016) 
Fonds Zonnebank Rotterdam: kort cyclisch revolverend fonds voor haalbaarheidsonderzoek voor zonnestroom coöperaties (2018 – heden) 
H2020 Atelier: juridische belemmeringen en kansen voor Energy Positive Districts. Nedstack
Bij Nedstack bevorderen we de waterstofeconomie door het ontwikkelen, realiseren, verifiëren, toepassen en onderhouden van PEM-brandstofceloplossingen. Onze producten en diensten zijn superieur in kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid tegen concurrerende kosten.
 
Het is onze verantwoordelijkheid om een ​​partner voor de industrie en een partner voor de samenleving te zijn door onze oplossingen en diensten af ​​te stemmen op het bereiken van optimale energie-efficiëntie, grootschalige inzet van emissievrije elektriciteitssystemen en evenwichtige elektriciteitsnetten.
 
Onze brandstofcelsystemen zijn stationair toe te passen voor o.a. WKK-/wijkcentrales, Power-2-Power/grid-support, windmolenparken, zonnepaneelvelden, datacenters en industriële toepassingen. Mobiel zijn onze systemen o.a. geschikt voor de scheepvaart, mobiele generatorsets, walstroomvoorzieningen en de grotere commerciële voertuigen.

www.nedstack.com

Poinselot
Poinselot richt zich op particulier vastgoed en verduurzaming. Wij zijn er van overtuigd dat de energietransitie in het particuliere huiseigenaren segment niet kan slagen zonder nieuwe vormen van samenwerking en regelgeving. De huidige salderingsregeling maakt eigenaren van woningen lui. Allerlei issues in de energietransitie, zoals piekbelasting op het elektriciteitsnet, worden hierdoor niet opgelost. Door de afbouw van deze regeling komt er weer ruimte voor vernieuwing en samenwerking. Binnen het plangebied Oosterwold Almere draagt Poinselot bij aan het tot stand komen van initiatieven van bewoners met ondersteuning van professionals uit de industrie. Op deze wijze vormen we een proeftuin voor een grote opgave voor de samenleving; de energietransitie, ondersteund door cofinanciering vanuit de overheid.Spectral
Spectral is een end-to-end system integrator en platform provider in het smart energy domein. Vanuit een holistische visie op de energietransitie focussen wij ons op het ontwikkelen, implementeren en exploiteren van smart energy platformen voor smart assets (zoals het realtime aansturen van wind- en zonneparken al dan niet in combinatie met grootschalige energieopslagsystemen), smart buildings (realtime aansturen en verduurzamen van utiliteits- en kantoorgebouwen), en multi commodity smart-(micro)grids (realtime aansturen van onder andere (de)centrale batterijen, warmtepompen en elektrische auto’s op kavel-/wijk-/gebiedsniveau).

Onze missie is helder: het zoveel mogelijk versnellen van de energietransitie richting een 100% duurzame energievoorziening.

www.spectral.energyVilla Ville
Villa Ville heeft kennis en ervaring met het initiëren van innovatieve projecten in de energie transitie. Villa Ville richt zich daarbij op het bijeenbrengen van innovatieve ideeën en oplossingen vanuit de vraagzijde, de gebruikers. Het betrekken van gebruikers en stakeholders en andere relevante partijen is een belangrijk uitgangspunt voor het succesvol toepassen van innovatieve oplossingen. Daarbij gaat het om creëren van draagvlak en een sluitende businesscase. Villa Ville brengt daarbij kennis in van vernieuwingen in de diensteneconomie met name het toepassen van energie-innovaties en het uitrollen van dergelijke innovaties in nieuwe businessmodellen.

In het FODEO-project richt Villa Ville zich op het mobiliseren van de stakeholders en van daaruit hun (innovatieve) behoeftes ten aanzien van energiehuishouding, elektrisch laden, de lokale aansturing van eigen opwek en het analyseren en vertalen van commerciële markt- en businessmodellen. Deze vertaling maakt het vercommercialiseren en de uitrol van de gekozen innovaties meer inzichtelijk en realistisch. Villa Ville zal binnen FODEO haar kennis inbrengen in stakeholder-management en de te ontwikkelen markt- en businessmodellen.

Villa Ville Sustainable Development: www.villaville.nlABB 
ABB is een grote wereldspeler op het gebied van elektrotechnische installaties. Dit is vanaf de wandcontactdoos tot aan gehele hoogspanningsverdelers. Ook is ABB marktleider in Nederland voor het leveren van de groepenkast. ABB gelooft dat straks elke meterkast (onafhankelijk het merk) wordt uitgerust met een smart device. Door inzicht en communicatie op het kleinste niveau kunnen betere en efficiëntere keuzes worden  gemaakt op hoger niveau, die leiden tot kostenbesparingen. Als daarbij ook nog extra flexibiliteit wordt aangeboden door het mogelijk maken van bidirectionele sturing op device niveau, worden de mogelijkheden onbeperkt. Er ontstaan nieuwe marktpartijen waarbij ook de bewoner kan meeprofiteren. ABB levert de smart device voor een bestaande of nieuwe groepenkast waardoor inzicht mogelijk is voor de bewoner en onze partner Spectral.  ABB verzorgt samen met partner Enervalis voor de woninggebonden algoritmes en conversie om bidirectioneel te kunnen sturen tussen de installaties en apparaten. 
ABB heeft samen met partner Enervalis al ervaring met projecten als:
NOM monitoring bij Stroomversnelling projecten waarbij al verschillende devices bidirectioneel worden gestuurd, ca 1250 woningen voor partijen als BAM en Factory Zero
Renovatieproject waarbij in Heerhugowaard een constructie werd gemaakt om flexibiliteit aan te bieden aan de netbeheerder Alliander
Project Hoogdalem met partijen zoals Stedin:
1.0 waarbij huishoudelijke apparaten werden aangestuurd voor flexibiliteit. Project met 84 woningen is afgerond
2.0 waarbij komende periode energie wordt gedeeld binnen het LEF project, waarbij middels blockchain technologie energie wordt uitgewisseld

www.ABB.com