Flexibele Opslag met lokale energie-uitwisseling Duurzame Energie in Almere Oosterwold.

Binnen FODEO werken acht partners samen om kennis te ontwikkelen rondom lokale energy communities, waarbinnen energie lokaal wordt opgewekt,verhandeld en opgeslagen. Daarbij kijken we niet alleen naar de techniek, maar ook naar de menselijke kant van het verhaal en de bijbehorende wet- en regelgeving. In een pilot in de wijk Oosterwold in Almere testen we de praktische toepassing van de opgedane kennis en ondersteunen we bewoners in dat proces door de onderzoeksresultaten te delen.

Oosterwold is het gebied op de grens van Almere en Zeewolde.

Doel van het project
Het doel van FODEO is bijdragen aan het optimaliseren van de zelfvoorzienendheid van energie op wijkniveau. Dat biedt tevens kansen voor een nieuwe markt voor lokaal verhandeling en opslaan van duurzaam opgewekte energie. Hierdoor verwachten wij een grotere bereidheid voor bewoners om te investeren. Ook kan de beperking van uitgaven voor het elektriciteitsnet bijdragen aan de financiële haalbaarheid. Met FODEO willen we bovendien onderzoeken welke behoefte er is bij de bewoners voor het organiseren, financieren, technisch realiseren en exploiteren van een lokale energie-infrastructuur. Daarbij kijken we ook naar welke aanpassing in wet- en regelgeving nodig zijn om zulke lokale energiecommunities mogelijk te maken.

over FODEO

Pilotlocatie Oosterwold

Oosterwold is het gebied ten oosten van Almere tot aan Zeewolde. In Oosterwold zullen ca 15.000 woningen worden gerealiseerd in de komende 10 tot 15 jaar. Bewoners kunnen hier een kavel kopen en onder voorwaarden een eigen huis bouwen. Er is hierbij eigenlijk sprake van een doe-het-zelf projectontwikkeling en doordat de bewoners samenwerken, een gebiedsontwikkeling. Belangrijke onderdelen zijn verder het opzetten van stadslandbouw en het zelf voorzien in een aantal zaken als afvalwater (helofytenfilters ed).

Veel bewoners kiezen er bewust voor om duurzaam te bouwen. Aansluiting op het aardgas is al niet meer toegestaan. Initiatiefnemers dienen zelf zorg te dragen voor de ontsluiting van het gebied alvorens te kunnen bouwen. Hiertoe worden “wegverenigingen” opgericht. Daarmee is sprake van een organische groei van stadsontwikkeling op het laagste niveau: de individuele burger in een coöperatief model. Dit biedt een prima voedingsbodem om de ideeën over duurzame opslag en uitwisseling van energie gestalte te geven.

Kijk voor meer info over Oosterwold op maakoosterwold.nl

Slim energiesysteem

SEM
Smart Energy Management. Systeem voor het verdelen van elektriciteit en aansturen van apparaten in huis.

LECS
Lokaal Energie Community Systeem. ‘Smart grid’ systeem voor verdeling en verhandeling van energie in de honingraat en daarbuiten.

Waterstofopslag
Ongebruikte elektriciteit wordt opgeslagen in de vorm van groene waterstof en kan (wanneer nodig) met een brandstofcel weer in elektriciteit omgezet.

Energiemarkt
Overtollige energie wordt teruggeleverd aan het net of wordt verkocht aan andere honingraten.

Honingraatmodel

Een honingraat is een cluster van circa 10 woningen die samen energie verhandelen en lokaal opslaan.

Binnen deze omgeving zoeken wij een goede schaalgrootte om het optimaliseren van duurzame energie, rekening houdend met de organische groei van het gebied. Hiervoor is het honingraatmodel ontwikkelt. Een honingraat is een cluster van 7-10 woningen met een eigen configuratie van hard- en softwareoplossingen, waarbij de deelnemers zich verenigen conform de ontwikkelregels in het gebied.

Een centraal geregeld Lokaal Energie Community Systeem (LECS) zorgt voor de automatische verdeling en verhandeling van energie binnen de honingraat én met andere honingraten of de landelijke energiemarkt. Binnen de woningen zorgt een Smart Energy Module (SEM) voor de interne verdeling van energie en het aansturen van de apparatuur in huis. Op een online dashboard is real-time de status van het gehele systeem in te zien. In de toekomst zal lokale opslag van energie in waterstof binnen de honingraat het mogelijk maken de verschillen in energie-opwekking en -verbruik over het hele jaar te overbruggen.

Het honingraat kan zich vervolgens ontwikkelen als model voor de groei van Oosterwold (organisch/flexibel). We onderscheiden drie types honingraat. Ten eerst een groep bestaande woningen met een gevarieerd aantal installaties, ten tweede een nieuw aan te leggen groep woningen met de ruimte voor de bewoners om gebruik te maken van de aanbevelingen uit FODEO en ten derde een cluster dat wordt aangestuurd door een gebiedsregisseur, of gedelegeerd opdrachtgever. Deze realiseert een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, maar de bewoners beslissen over hun eigen energievoorziening.